Om healing

Här följer information från Förenade Reikiförbundet, där jag är medlem:

Reiki – en introduktion

Reiki är en mjuk och samtidigt effektiv behandlingsmetod vid till exempel smärta och stress, ångest och fysiska och mentala spänningar. Reiki arbetar med kroppens naturliga läkningsprocesser och fyller på energiförrådet – en metod med många användningsområden i vårt moderna samhälle. Reiki i dess nuvarande form kommer från Japan, men har tusenåriga rötter i bland annat Tibet.

Reiki är friskvård

Reiki är en form av healing – ett ord som idag i många sammanhang är väldigt belastat – men förutsätter ingen religiös tro eller övertygelse, varken för utövaren eller den som blir behandlad. Reiki kan ges och tas emot av alla, oavsett om man är spirituellt eller vetenskapligt lagd, och man behöver inte ”tro på healing” för att det ska fungera. Modern forskning om Reiki visar att metoden är effektiv i en rad olika sammanhang. Reiki klassas idag som rehabiliterande friskvård av Skatteverket.

Hur fungerar Reiki?

Reiki arbetar på flera plan samtidigt, dels genom den fysiska beröringen, som aktiverar ”må-bra-hormoner” i kroppen som till exempel oxytocin, dels genom kroppens subtila energisystem som vid exempelvis akupunktur och akupressur. Likheter finns även med terapier som Rosenmetoden, som går ut på att smärtsamma minnen lagras i kroppen i form av fysiska spänningar och blockeringar, och genom beröringen löser man upp spänningarna och klienten kan då släppa taget om det som orsakade smärtan från början.

Reiki healing är en holistisk behandlingsmetod, som utgår från att kropp och psyke är en helhet. Därför behandlar man ofta hela kroppen, även om man har besvär som upplevs som begränsat till ett visst ställe.

Vad betyder Reiki?

Reiki är japanska och består av två ord: rei, som betyder ”universell” och ki, som betyder ”livsenergi” och motsvaras av kinesiskans chi och prana i Indien. Universell livsenergi syftar på den högsta kända energinivån, som sedan delas upp i ”lägre” energinivåer i olika sammanhang, som till exempel den energi man arbetar med i Tai Chi.

Hur används Reiki?

Reiki lindrar smärta och löser upp spänningar, både fysiskt och mentalt, sänker stress och ökar välbefinnandet, men kan inte ersätta konventionell cancervård, kirurgi eller psykiatrisk vård. Däremot kan Reiki utgöra ett värdefullt komplement till dessa, såsom i exempelvis USA, Storbritannien och Frankrike.

Insomningsproblem, hjärna på högvarv, ischias, muskelvärk, mentala och fysiska spänningar; listan med områden där Reiki är till hjälp kan göras lång. Ofta har vår kropp och vårt psyke lösningen på våra problem, men har tappat ”tillgången” till den. Reiki tillför inte klienten något nytt, utan hjälper personen att läka sig själv.

Det betyder inte att Reiki kan bota allt. Däremot kan det ökade välbefinnandet göra det lättare att leva med en svår sjukdom och därmed skapa en högre livskvalitet för individen. Energi som gått åt till att stå ut med smärta och ångest frigörs till att ta hand om sjukdomen på ett bättre sätt.

Många fysiska åkommor har psykisk eller emotionell orsak; värk och spänningar orsakas ofta av stress, sorg, oro och undanträngda känslor. Reiki arbetar samtidigt på det fysiska och det emotionella planet, och löser upp spänningarna och frigör det som en gång orsakat dem. Känslorna kan då komma upp till ytan så att man kan bearbeta dem.

När kan Reiki hjälpa?

Vad Reiki kan åstadkomma beror förstås också på problemens orsak. Om ischias orsakas av ett diskbråck kan Reiki inte ”bota” detta, men däremot lindra de muskelspänningar som uppstår i samband med den smärta som diskbråcket orsakar, och därmed reducera musklernas tryck på ischiasnerven. Diskbråcket finns kvar, men det blir lättare att leva med det.
Om det istället rör sig om så kallad ”falsk ischias”, som enbart orsakas av muskelspänningar som trycker på ischiasnerven kan Reiki vara en fullt tillräcklig behandlingsmetod för att bli symptomfri.

Reiki kan som sagt inte bota cancer, men en cancerpatient kan få ett betydelsefullt stöd genom att komplettera med Reiki. Både sjukdomen och behandlingen med dess biverkningar är idag förknippade med smärta och rädslan för att dö. Med Reiki kan patienten få hjälp att minska både ångest och smärta, och därmed öka sin livskvalitet och få mer energi över till att leva med sjukdomen och förhoppningsvis tillfriskna.

Sök läkarhjälp!

Vid allvarliga sjukdomstillstånd ska man alltid söka läkarvård i första hand, och vill man komplettera med Reiki ska man alltid fullfölja den behandling läkaren föreskriver.

Hur känns Reiki?

Egentligen går det inte att göra en rättvis beskrivning av en Reikibehandling, då den känns olika för olika människor, och samma person kan uppleva Reiki på olika sätt vid olika tillfällen.

Vanliga beskrivningar av upplevelsen är dock att ”det blir varmt” eller ”det pirrar”, antingen där utövaren håller sina händer, eller på ett helt annat ställe, till exempel i en fot fast man håller händerna på axlarna. De allra flesta upplever en djup avslappning och ett djupt lugn. Det är inte ovanligt att klienten somnar till en stund under behandlingen.

Man brukar säga att Reiki prioritetsläker, det vill säga att den arbetar med det som mottagaren har störst behov av att få hjälp med för tillfället.

Hur går en Reikibehandling till?

Vanligen ligger man ner på en behandlingsbänk och alltid fullt påklädd. Om man inte har tillgång till en bänk, eller om man av någon anledning inte kan ligga ner, kan behandlingen även utföras när man sitter på en stol.

Reikiutövaren lägger händerna på olika punkter på klientens kropp (eller håller dem strax ovanför), antingen enligt ett standardschema eller spontant efter klientens behov. Oftast börjar man med huvudet och kroppens framsida, och sedan baksidan från skuldrorna och ner till fötterna. En normalbehandling tar cirka en timme. Ofta upplever även Reikiutövaren saker under behandlingen, som exempelvis intensiv värme, pirrningar, stickningar och pulseringar när händerna läggs på olika positioner på klientens kropp.

Efter behandlingen följer ofta ett kortare samtal om både klientens och Reikiutövarens upplevelse, vilka kan vägleda klienten i vidare bearbetning av tankar och känslor som kommit upp i samband med behandlingen. Utövare som är medlemmar i Förenade Reikiförbundet har tystnadsplikt.

Reikis historia och ursprung

På senare år har det skrivits ganska mycket om Reikis ursprung och historia. Idag anser man att Reiki har rötter i tusentals år gamla traditioner, bland annat i Tibet, men Reikiteknikerna som vi känner dem idag grundades av dr Mikao Usui som levde i Japan 1865-1926. Hans Reikisystem spreds till Hawaii under 1930-talet, och sedan vidare till övriga västvärlden under senare delen av 1900-talet.

Länge var den enda versionen av Reikis historia vi kände till i Väst den som härstammar från Hawayo Takata. Bland annat påstod Takata att hon var den enda levande Reikiläraren i världen. Nyare forskning av bland andra William Lee Rand och Frank Ajarva Petter visar på att Reikirörelsen som Usui grundade fortfarande finns kvar och är aktiv i Japan än idag. Takata ändrade en del av historien, kanske med nödvändighet, mer om detta nedan.

Vissa inslag av den Reikihistoria vi hittills lärt oss får kanske idag betraktas som mer legendariska, medan andra fakta kvarstår.

Mikao Usui

Dr Mikao Usui (Usui Sensei 5 kallades han av sina elever i Japan) föddes 1865 i byn Yago i Japan. Mycket tyder på att han redan vid fyra års ålder började på en buddhistskola vid berget Kurama, några mil från Kyoto. Där lärde han sig kiko, den japanska versionen av qigong. Det är en metod för att förbättra energiflödet och därmed hälsan. Med metoden kan man även lära sig att bygga upp sin egen energi så att man kan ge ut av den – ge healing till andra.

Usui Sensei utbildade sig sedan bland annat inom medicin, psykologi, religion och spådomskonst. Studierna medförde resor till både Kina och Europa. Usui fick arbete som sekreterare på Social- och Hälsodepartementet och knöt därigenom många kontakter. Han blev sedan en framgångsrik affärsman.

År 1914, när Usui var 49 år fick han personliga och affärsmässiga problem. Han var van vid att meditera, ofta på kraftplatser på det heliga berget Kurama. Vid denna livskris for han till buddhisttemplet på Kurama och skrev in sig för en 21-dagarskur med praktiska övningar. I kuren ingick troligen fasta, böner, mässande och meditation. Det var under denna intensiva andliga övning som Reikin enligt traditionen ”kom till honom”. Man säger att gåvan kom ovanifrån, och att hans healingmöjligheter ska ha ökat enormt.

Usui börjar undervisa

De följande sju åren ägnade Usui Sensei till att hjälpa och ge healing till de fattiga människorna i Kyoto. 1922 startade han Usui Reiki Ryoho Gakkai (Usuis Reikihealing-förening) och öppnade en klinik i Tokyo. Där undervisade han och gav behandlingar. Han kallade sin metod för Usui Shiki Reiki Ryoho (Usuis Reikihealing-system).

Vid den stora jordbävningen i Tokyo 1923 gjorde Usui ett enormt arbete med att ge Reiki till så många drabbade som möjligt. Efterfrågan på Reiki ökade, och 1925 öppnade han en större klinik, och hans rykte som stor healer spreds över Japan. Resten av sitt liv reste han runt i Japan för att undervisa och praktisera Reiki. Av den japanska regeringen blev Usui Sensei tilldelad ”Kun-San-Tao-belöningen”; för utförande av hedervärt arbete för att hjälpa andra. 1926 gick Usui bort i en stroke. Usui hade då hunnit att lära upp över 2000 elever i Reiki, varav 16 lärare.

Chujiro Hayashi

En av dessa lärare var dr Chujiro Hayashi. Efter Usuis bortgång bröt sig Hayashi ur Usuis förening, och öppnade en egen Reikiklinik i Tokyo, där han noga dokumenterade sina behandlingar och utvecklade sin egen Reikistil med speciella handpositioner för behandling av olika besvär. Han kallade det Hayashi Shiki Reiki Ryoho (Hayashis Reikihealingsystem).

Från Hayashi kommer de grundläggande handpositioner som används än idag, och även de tre grundläggande Reikigraderna med tillhörande initieringar, och det är hans Reikistil som förmedlats vidare till och utvecklats i Väst.

Hawayo Takata

Till Hayashis klinik kom Hawayo Takata, från Hawaii. Hon hade precis varit på sjukhuset och fått diagnoserna astma, tumör, gallsten och blindtarmsinflammation. De ville operera henne, men hon hade fått tips om Hayashis Reikiklinik och ville prova detta först. Takata blev gradvis bättre av behandlingarna och efter fyra månader ska hon ha varit frisk.

Hawayo Takata lärde sig sedan Reiki hos dr Hayashi, och fick också hjälp av honom att starta en Reikiklinik på Hawaii 1938. Takata tog sig sedan an en mycket svår uppgift – att i krigstider föra in en kontroversiell japansk behandlingsmetod till USA, då allt som handlade om Japan sågs negativt.

För att lyckas med detta reducerade hon allt det japanska och anpassade Reikisystemet till västerlänningarna. Hon uteslöt, lade till och ändrade metoder och även den historiska bakgrunden. Hon stängde också dörren helt till Japan genom att säga att efter kriget var hon själv den enda kvarlevande Reikiläraren i hela världen. Mot alla odds lyckades hon att sprida Reikin – med förändrade metoder, men oförändrad energi – till flera västländer.

Denna fullständiga omstöpning av Reikin (till det yttre) kan utifrån sett förefalla tvivelaktig, men inte desto mindre nödvändig; utan Takatas gärning hade vi troligen aldrig känt till Reiki i Väst.

Reiki sprids vidare till Väst

Men spridningen i väst tog lång tid, eftersom Takata tog höga kursavgifter på master-/lärarkursen, för att inge respekt för metoden, som hon sa. Hon tillät heller inget skrivet material – allt skulle memoreras. När hon dog 1980 hade hon endast lärt upp 22 Reikiutövare till master/lärare. Men tiden var kanske heller inte mogen. Människorna i allmänhet var nog inte beredda att ta till sig denna healinggåva.

Wanja Twan

Till Sverige kom Reikin för första gången år 1980 med Wanja Twan. Hon flyttade till Canada i ungdomsåren och blev där utbildad i Reiki av Takata. Vid besöken hemma i Sverige passar hon på att sprida Reiki här. Wanja är fortfarande verksam som Reikihealer och lärare och reste hit för att inviga Förenade Reikiförbundet i Sverige i maj 2006.

Reiki idag

Det har snart gått 100 år sedan Mikao Usui grundade sin Reikirörelse, som fortfarande är aktiv i Japan, och i Väst har många förgreningar uppstått. Det finns idag över 150 kända inriktningar inom Reiki enligt William Lee Rand.

Man kan säga att de mer sentida påbyggnaderna och varianterna har tillfört fler verktyg – eller attribut – men själva Reikin är i princip densamma. Några av de mest utbredda  i Sverige idag är, förutom Usui Reiki, KarunaReiki®, Holy Fire Reiki och Angelic Reiki, för att nämna några.

Gokai – Reikis fem principer

Bara för idag

  • ska jag släppa all min ilska
  • ska jag släppa all min oro
  • ska jag känna tacksamhet
  • ska jag utföra mitt arbete hederligt och ansvarsfullt
  • ska jag vara vänlig mot alla jag möter

Reiki är ingen religion, men kan däremot användas som ett verktyg för personlig och andlig utveckling, vare sig man är troende (oavsett religion) eller icke troende. Utöver att ge sig själv Reiki finns det också meditationer och övningar som man kan väva in i sitt dagliga liv.

Reikins grundare, Mikao Usui, formulerade fem grundprinciper – Gokai – som vägledning för personlig och andlig utveckling. Första gången man läser eller hör dem kan de framstå som alltför allmängiltiga eller vardagliga, men tittar man närmare på dem finner man att de i sin enkelhet rymmer stor visdom utan att bli specifika på ett sådant sätt att de motsäger några trosuppfattningar, andliga eller vetenskapliga. Många Reikiutövare upprepar Gokai som en daglig meditation.

De fem korta meningarna kan först förefalla banala, men de utgör, var och en, stor livsvisdom destillerad till några få ord, och där värdet och förståelsen ligger i hur man tolkar dem.

Gokai översätts och tolkas väldigt olika. Jämför man flera böcker och webbsidor är det sällan man finner samma formulering och tolkning på två ställen, och även Reikiprincipernas inbördes ordning skiljer sig åt.

Reikis fem grundprinciper

Bara för idag

  • ska jag släppa all min ilska
  • ska jag släppa all min oro
  • ska jag känna tacksamhet
  • ska jag utföra mitt arbete hederligt och ansvarsfullt
  • ska jag vara vänlig mot alla jag möter

”Bara för idag” syftar dels till att man bör leva här och nu, och inte i framtiden, och dels till att föresatsen att till exempel aldrig mer bli arg naturligtvis är ouppnåelig. Om jag begränsar mig till att eftersträva detta bara idag, men upprepar det varje dag, blir det ett mer rimligt mål, och jag kan successivt bearbeta min ilska.

Att släppa min ilska understryker också att det inte ligger något fel i att bli arg – det är mänskligt och ibland även nödvändigt. Däremot är det sällan konstruktivt att hålla fast i sin ilska under längre tid. ”Att hålla fast vid ilska är som att hålla fast vid glödande kol i avsikt att slänga dem på någon annan – det är du som blir bränd.” (Buddha) Ilska grumlar ofta omdömet och närvaron i nuet, vilket ofta leder till onödiga misstag.

Att släppa min oro syftar bland annat till att det är viktigt att leva i nuet, inte i det förflutna eller i framtiden. Naturligtvis är det bra att lära sig av sina erfarenheter (det förflutna) och att ha lite framförhållning (framtiden), men att oroa sig för framtiden gör ingen nytta, det tar bara energi.
Oro skapar också osäkerhet och brist på kontroll, vilket ger grogrund till ilska; när vi inte behärskar en situation går vi lätt i försvarsställning och reagerar med ilska mot personer och situationer som inte förtjänar det.

Att känna tacksamhet är lätt att förknippa med pålaga utifrån (”du borde vara tacksam…”), och att man därmed upplever sig stå i skuld till den man ”bör” känna tacksamhet gentemot. Verklig tacksamhet handlar dock om något helt annat; en inneboende och upplyftande lyckokänsla över allt som kommer till oss i livet, tillsammans med en känsla av sann ödmjukhet, att inte ta allt för givet.

Att utföra mitt arbete hederligt och ansvarsfullt innebär bland annat att man alltid gör sitt bästa, och inte försöker smita undan med minsta möjliga arbetsinsats, och att man alltid tar sitt ansvar fullt ut. Reiki kommer ju från Japan, där hederlighet och ansvarsfullhet är viktiga dygder.

Att vara vänlig mot alla jag möter är inte alltid lätt, men i längden leder det till färre konflikter och ett bättre klimat för positiv utveckling. Detta betyder inte att jag måste ge efter för allas önskemål; jag kan absolut vara bestämd och stå upp för mig själv, men med en vänlig attityd.

Reiki är friskvård

Reiki är godkänd som rehabiliterande friskvård av Skatteverket. Det innebär att om du har ”friskvårdspeng” på jobbet kan du använda den till Reikibehandlingar. För dig som är arbetsgivare innebär det att Reikibehandlingarna är avdragsgilla på samma sätt som exempelvis massage.

Många har idag en stressig och ohälsosam livssituation, både på jobbet och på fritiden, med spänningar och värk i rygg och axlar, musarm, känsla av att inte räcka till och så vidare. Mentala spänningar sätter sig ofta också fysiskt i kroppen på olika sätt.

Hur funkar det?

Reiki ger djup avslappning som leder till att man kan lösa upp spänningar, både fysiskt och mentalt. Kroppen och psyket får då möjlighet att återhämta sig och använda sin energi på rätt sätt och läka sig själv. Tankar och känslor får en chans att komma upp till ytan, så att man sedan kan släppa taget om dem.

Som arbetsgivare kan du ansluta dig till ActiWay, som är en tjänst där man kan söka bland annat Reikiutövare i sin region. Arbetstagaren behöver bara uppge en kod hos friskvårdaren, och besöket läggs på en gemensam faktura för hela företagets friskvård, även om arbetstagarna väljer olika utövare eller olika typer av friskvård.

Läs mer på ActiWays hemsida.


%d bloggare gillar detta: